Onze school
Basisschool De Arabesk

Basisschool De Arabesk is een jonge en dynamische basisschool in de wijk Schuytgraaf in Arnhem. Net zoals Schuytgraaf is ook basisschool De Arabesk volop in ontwikkeling. Ons motto is levenslang leren, van en met elkaar. Wij willen ons onderwijs steeds beter afstemmen op de onderwijsbehoefte van elk kind en vinden een goede communicatie met ouders daarom belangrijk. Ook willen wij onze kinderen goed voorbereiden op de toekomst en dat vraagt om aanpassing van het onderwijs. Dit doen wij door in te spelen op het onderwijs van de 21e eeuw door onder andere de digitale leeromgeving uit te breiden en de kinderen vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben om zich straks staande te houden. Naast taal en rekenen, besteden wij nadrukkelijk aandacht aan de andere vormingsgebieden en vaardigheden zoals de ontwikkeling van creativiteit, zelfredzaamheid, reflectie, regie durven nemen en samenwerken. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs op basisschool De Arabesk.

De Arabesk is een moderne basisschool in Schuytgraaf, Arnhem waar kinderen zich prettig en veilig voelen en zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen. Ieder kind mag zichzelf zijn en we zien het als onze uitdaging om het beste uit elk kind te halen.

Onze identiteit

Waar wij voor staan

Onze school is een school in beweging, steeds inspelend op nieuwe ontwikkelingen.  Onze school biedt een veilige en geborgen omgeving aan leerlingen. Voor kinderen en ouders wil onze school een gezellige school zijn. Er wordt waarde gehecht aan informele contacten. Kinderen en ouders worden serieus genomen. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar.

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke afkomst. Op onze school willen we werken vanuit een christelijk waarden- en normenpatroon. Bij geloofsopvoeding willen we ruimte scheppen voor eigen gedachten, inzichten en beslissingen, zodat het kind kan komen tot een persoonlijk geloof. Tijdens vieringen rond Advent, Kerst en Pasen willen we alle kinderen de bijzonderheid van deze feesten laten ervaren.
Onze school wil meer zijn dan een instituut dat louter kennis overdraagt. Het totale kind staat centraal. De school werkt mee aan de sociale, emotionele, verstandelijke en creatieve vorming van het kind. We willen voor elke leerling, t.a.v. zijn totale ontwikkeling, een goed resultaat bereiken.

We streven naar een hoge kwaliteit van onderwijs met extra hulp voor leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben en aandacht voor leerlingen die de stof sneller oppakken. Gebruikte lesmaterialen moeten alle kinderen uitdaging bieden. Kinderen maken tevens gebruik van een goed ingerichte en toegankelijke mediatheek. De computer als hulpmiddel bij het onderwijs en als bron van informatie heeft een belangrijke plek binnen onze school.

Er wordt gewerkt in basisgroepen en niveaugroepen. De basisgroep is de veilige thuishaven voor het kind. Hier willen we de kinderen vooral leren “leren”. Daarnaast werken we met niveaugroepen(kinderen van gelijk niveau) voor het aanleren van taal-, lees- en rekenvaardigheden en belangstellingsgroepen bij keuzecursussen, vooral gericht op de creatieve vakken en sport.

Leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteuners maken deel uit van een team met uitstraling, dat respect heeft voor elkaars sterke en zwakke punten. Het team werkt intensief samen om te zorgen voor een doorgaande lijn in de school. Ouders worden goed geïnformeerd, staan dicht bij de school en ondersteunen het team.

De school werkt samen met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf om de overgang naar de basisschool goed te laten verlopen. Wij bieden de mogelijkheid voor tussenschoolseopvang. De praktijk is dat bijna alle kinderen tussen de middag op school blijven. 

Levensbeschouwelijke identiteit

De Arabesk is een katholieke basisschool in de wijk Schuytgraaf en valt onder De Stichting voor Katholiek en Protestant-Christelijk Basisonderwijs Delta. Aan de uitwerking van de levensbeschouwelijke identiteit willen wij een eigentijdse en realistische invulling geven. Onze school is een dialoogschool die het gesprek zoekt met anders-denkenden. In die zin staat onze school open voor alle leerlingen met aandacht voor ieders eigenheid en inbreng. Openheid, vergevingsgezindheid en respect voor de medemens staan centraal.

Een dialoogschool in onze optiek veronderstelt een open, actieve en respectvolle benadering van verschillen tussen mensen aandacht voor hun verschillende levensbeschouwelijke achtergronden dat we als leerkrachten een eigen inbreng hebben in de dialoog vanuit de westers christelijke cultuur waarin wij leven. 

Rots en water

Naast het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, besteden wij veel aandacht aan de sociaal – emotionele ontwikkeling van de kinderen. Op De Arabesk zijn deze onlosmakelijk verbonden. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen dan ook Rots en Water lessen aangeboden.

Rots en Water is een psycho-fysieke training, gericht op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en weerbaarheid.

Het doel van de training is dat kinderen sterker in hun schoenen komen te staan, voor zichzelf op leren komen en bouwen aan hun zelfvertrouwen. Zo leren zij beter omgaan met lastige situaties en betere keuzes maken.

De fundamenten zijn: zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Kinderen leren o.a. woede en boosheid te beheersen, na te denken over wat zij wel en niet willen en hoe je dit duidelijk kunt maken. Ook leren zij de grenzen van anderen te respecteren. Kortom heel handig om op een prettige manier samen te kunnen spelen en/of samenwerken. 

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining aan bod komen zijn

  • stevig staan, rustig ademhalen en concentreren;
  • het herkennen en aangeven van grenzen;
  • een bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rots kwaliteit);
  • je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Water kwaliteit);
  • jezelf zijn, in contact met anderen;
  • voor anderen opkomen;
  • concentratie en focus.

Hoe doen we dat?
Door vooral veel te ervaren en te doen. Fysieke werkvormen en spelletjes worden afgewisseld met kringgesprekken en momenten van (zelf)reflectie.

In het schooljaar 2020-2021 willen we alle leerkrachten en onderwijsassistenten opleiden tot Rots en Water trainer en mogen wij ons daarna ‘Rots en Water school’ noemen! 

Meer weten?

>>> Download of bekijk hier onze schoolgids